• Telefon: 016 215 422
Urban Classic Sling Bag

Urban Classic Sling Bag

6.990,00 din.
< >
  • Opis
  • Karakteristike
  • Komentari

Teh­no­lo­ški na­pred­na i kom­pakt­na ra­nac-tor­ba, sa me­ka­nim stra­ni­ca­ma, di­men­zi­ja je 31 x 23 x 11 cm (za­pre­mi­ne 8 l) i ele­gant­nog di­gi-ca­mo/cr­nog de­ze­na, a na­me­nje­na je pre sve­ga mo­bil­nim va­ra­li­ča­ri­ma. Ima dva glav­na odelj­ka, za ku­ti­je ve­li­či­ne 3600 po Pla­no stan­dar­du. Glav­ni su joj kva­li­te­ti to što se br­zo pre­ba­cu­je sa le­đa na gru­di ra­di pri­stu­pa­nja po­treb­nim ku­ti­ja­ma ili dru­gom pri­bo­ru, te što se obe glav­ne pre­gra­de otva­ra­njem pre­tva­ra­ju u rad­ne plo­če, omo­gu­ća­vajući ri­bo­lov­cu da štošta obavi br­zo i la­ko, bez va­đe­nja ku­ti­ja, ski­da­nja tor­be i nje­nog spu­šta­nja na tle. Ur­ban Clas­sic Sling Bag ima je­dan ve­li­ki unu­tra­šnji mre­ža­sti džep, po­se­ban ode­ljak za krup­ni­ji pri­bor, tzv. dr­žač za alat (na uvlačenje, sa is­te­glji­vim ka­blom), džep za mo­bil­ni te­le­fon ili ri­bo­lo­vač­ki alat na ra­me­nu, kao i kvik dro (»Qu­ick Draw «) fu­tro­lu za kle­šta ili ma­ka­ze, te po­de­si­vu na­ra­me­ni­cu za ugod­no no­še­nje.­

Srodni proizvodi

TiCo © 2018 - All rights reserved | Izrada internet prodavnice - Selltico.

Na vrh